Daca vrei sa intri in afacerea dezmembrarilor auto in vederea vanzarii pieselor rezultate, trebuie sa citesti in continuare. Acest ghid este oferit de Szfarli Zoltan, consilier al Primariei Municipiului Medias, si are caracter public.

Consultarea acestui ghid oferă viitorului antreprenor o imagine de ansamblu asupra principalilor pași de urmat în vederea deschiderii unui atelier de dezmembrare a autovehiculelor scoase din uz, în scopul comercializării ulterioare a pieselor și accesorilor rezultate, începând cu prezentarea schematică a procesului de autorizare în vederea funcționării, autorizarea claselor de activități corespunzătoare activităților desfășurate, parcurgerea etapei privind autorizarea din partea Registrului Auto Român, a etapei privind obținerea autorizației de mediu și a altor obligații în acest domeniu, precum și prezentarea altor informații cu privire la obligații specifice obiectului de activitate prestat.

1. Locatia pentru parcul de dezmembrari. Ce aspecte trebuie avute în vedere ?

Când aveți în vedere identificarea unei locații pentru deschiderea unui atelier de dezmembrări auto în scopul valorificării și comercializării pieselor rezultate, trebuie să aveți în vedere în prealabil, două aspecte importante și anume:

A. Locația trebuie să dispună de platforme betonate sau terenul să permită construirea acestora (cu respectarea legislației în domeniul construcțiilor), astfel încât să permită amenajarea unor spații distincte (platforme acoperite și neacoperite) necesare diferitelor etape de lucru precum ar fi zona de recepție a vehiculelor scoase din uz (VSU), zona de depozitare a VSU asupra cărora nu s-au efectuat operațiunea de depoluare, zona de depozitare a VSU asupra cărora s-au efectuat operațiunea de depoluare, zona de depozitare a pieselor rezultate din dezmembrare, etc, așa cum această configurare a spațiului este prevăzută în Anexa nr.2 din Legea nr.212/2015, privind modalitatea de gestionare a vehiculelor scoase din uz.

B. Locația respectivă mai precis amplasarea acesteia, să corespundă anumitor prevederi legale cu implicații directe asupra procesului de autorizare și care de regulă sunt aplicabile în cazul desfășurării oricărei activități economice și anume:

a) Având în vedere natura activității desfășurate în cadrul unui atelier de dezmembrare auto prin care se poate produce disconfort pentru populaţie, prin producerea de zgomot, vibrații, mirosuri, praf, fum, etc, după ce ați localizat un anumit amplasament (cu sau fără construcții) în care doriți să inițiați un asemenea business, este indicat să vă interesați la primăria locală, în prealabil efectuării oricărui altui demers, dacă reglementările cuprinse în Regulamentul Local de Urbanism aprobat la nivelul comunei, orașului, municipiului în cauză, admit în acea zonă/subzonă această funcțiune (prestări servicii), indici admisibili, condiții de amplasament, interdicții și condiționări, precum și orice alte condiții impuse prin acesta și care afectează în mod direct realizarea investiției respective.

b) Cu excepția cazului în care inițiați acest tip de business într-un spațiu în care a funcționat anterior același tip de activitate, în celelalte cazuri, cu certitudine veți avea nevoie să efectuați modificări constructive cum ar fi platformele betonate în suprafețe suficiente astfel încât să corespundă cerințelor impuse în Anexa 2 din Legea nr. 212/2015, caz în care sunteți nevoiți să solicitați și să obțineți autorizația de construcție, eliberată de administrația publică locală, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea lucrarilor în construcții. Conforn prevederilor art.27 din Anexa cuprinsă în Ord. 839/2009, cu modificările și completările ulterioare, prin care se aprobă normele de aplicare a Legii nr. 50/1991, în D.T.A.C. (documentația tehnică care stă la baza eliberării autorizației de construcție) va fi cuprins și acordul vecinilor de parcelă – autentificat notarial, mai ales în cazul în care se are în vedere o schimbare de destinație față de vecinătate, situație care poate constituii un real impediment în realizarea investitiției respective și care în unele cazuri nu poate fi rezolvată decât pe calea instanțelor de judecată. În consecința celor menționate anterior, acordul vecinilor de parcelă reprezintă un aspect important de analizat și de luat în considerare în procesul decizional cu privire la stabilirea amplasamentului unde vom realiza investiția/ amenajarea respectivă.

c) Având în vedere faptul că un atelier de dezmembrări auto, implică accesul la un drum public, acest fapt poate, în funcție de fiecare caz în parte, necesita realizarea de noi căi de acces sau alte intervenţii asupra drumului public, cu implicații asupra modificării elementelor geometrice a drumului, lucrările necesare a fi efectuate în acest sens nu vor putea fi executate decât în baza acordului prealabil a administratorului drumului respectiv ( CNADNR, Consilii Județene, Consilii Locale, în funcție de categoria drumului respectiv) și după obținerea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, în conformitate cu prevederile cuprinse în O.G. nr.43/1997, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, cheltuielile aferente fiind în sarcina celui care a solicitat modificările, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind autorizarea executării construcţiilor. Dacă investiția se dorește a fi exteriorul localitățiilor, conform aceluiași act normativ, se interzice amplasarea oricăror construcţii care generează un trafic suplimentar la o distanţă mai mică de 50,0 m de la marginea părţii carosabile în cazul autostrăzilor, al drumurilor expres şi al drumurilor internaţionale "E", respectiv de 30,0 m pentru celelalte drumuri de interes naţional şi judeţean. Este foarte indicat să vă interesați în prealabil începerii investiției, asupra condițiilor impuse de admininistratorul drumului pentru obținerea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, efectuarea investiției fără acest document (care de regulă este menționat în certificatul de urbanism eliberat anterior autorizației de construcție) va pune beneficiarul lucrării/obiectivului în situația să desfiinţeze pe cheltuiala sa lucrările şi să restabilească continuitatea elementelor geometrice în zona drumului deschis circulaţiei publice, în caz contrar, administratorul drumului poate desfiinţa lucrările respective sau poate închide căile de acces pe cheltuiala sa, urmând să facă demersuri pentru recuperarea cheltuielilor în conformitate cu reglementările în vigoare.

d) Pentru evitarea ulterioară a unui posibil disconfort creat vecinătății, cu posibile repercursiuni negative asupra activității desfășurate, în alegerea unei locații pentru deschiderea unui atelier de dezmembrări auto, trebuie să aveți în vedere și prevederea menționată la art. 5 din Anexa cuprinsă în Ordinul nr. 119/2014, pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, prin care se specifică că unitățile de prestări servicii, care pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populaţie prin producerea de zgomot, vibraţii, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., se amplasează în clădiri separate, la distanţă de minimum 15 m de ferestrele locuinţelor. Distanţa se măsoară între faţada locuinţei şi perimetrul unităţii, reprezentând limita suprafeţei unităţii respective. Pentru unităţile sus-menţionate se asigură mijloacele adecvate de limitare a nocivităţilor, astfel încât să se încadreze în normele din standardele în vigoare. Chiar dacă textul cuprins la art. 5 din actul normativ mai sus menționat, nu are un caracter imperativ, folosindu-se sintagma ’’care pot crea riscuri’’, ceea ce lasă loc unei interpretări de natură juridică, pentru a elimina orice inconvenient pe linie sanitară și de mediu este mai mult decât recomandat să se respecte acea distanță prevăzută și anume, 15 metri de ferestrele celei mai apropiate locuințe.

2. Sub ce forma iti vei desfasura activitatea de dezmembrator auto?

Activitatea de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz poate fi desfășurată în cadrul diferitelor entități prevăzute de legislația în vigoare, însă forma cea mai uzitată de antreprenori fiind reprezentată de Societatea cu Răspundere Limitată – SRL, înfințată în baza Legii nr.31/1990, Legea societăților comerciale. În cazul în care înfiinţați pentru prima dată o societate cu răspundere limitată, aveți posibilitatea să optați pentru constituirea unui SRL –D ( debutant), reglementat prin O.U.G. nr.6/2011, privind stimularea inființării si dezvoltării microintreprinderilor de către întreprinzători debutanți în afaceri, o formă de organizare care
însă după părerea mea personală, a căzut în desuetudine, prin faptul că facilitățiile oferite inițial și-au pierdut esența datorită modificărilor legislative adoptate în ultima perioadă de timp.

În măsura în care dispuneți de calificare în domeniu, atestată prin diplomă / certificat de absolvire, puteți opta și pentru o formă de organizare fară personalitate juridică, în baza prevederilor O.U.G. nr.44/2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. Pentru aceste forme de organizare trebuie să aveți în vedere atât dimensiunea afacerii pe care doriți să o inițiați cât și activitățiile conexe pe care doriți să le mai desfășurați cunoscând faptul că:
- Persoana fizică autorizată( PFA), poate angaja, în calitate de angajator, maxim 3 persoane cu contract individual de muncă, încheiat în condiţiile legii și poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN.
- Întreprindere Individuală ( I.I.), poate angaja, în calitate de angajator, maxim 8 persoane cu contract individual de muncă, încheiat în condiţiile legii și poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN.
- Întreprinderea Familială ( I.F.), are nevoie de cel puțin 2 membrii și nu poate angaja
terţe persoane cu contract de muncă.

Pentru cei care au posibilitatea să opteze pentru înființarea unui PFA sau II, este bine de cunoscut faptul că activitatea de dezmembrare a VSU și comercializarea componentelor rezultate poate fi impozitată și în baza normelor anuale de venit, activitatea respectivă fiind cuprinse la poziția cu nr.38 din Ordinul nr. 925/2017, privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii.

poza

3. Activitatea firmei de dezmembrari auto se autorizeaza la Registrul Comertului

Autorizarea activității în cadrul Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul existent la nivelul fiecărui județ, constituie prima etapă a procesului de autorizare a întregii afaceri, ulterior având obligația să solicitați și celelalte avize și autorizații prevăzute de normele legale în vigoare. Pentru realizarea acestui deziderat trebuie să cunoașteți cu exactitate în ce clase (coduri CAEN) se încadrează activitățile economice ce vor fi derulate, consultând în acest sens notele explicative ce însoțesc Nomenclatorul privind clasificarea activităților din economia națională, denumit prescurtat CAEN, ediția revizuită 2, aprobată prin Ordinul nr. 337/2007.

Ce clase de activități autorizăm în cazul unui atelier de dezmembrări auto?

În realitate putem întâlnii pentru aceiași tip de activitate (dezmembrări auto) mai multe
combinații de clase de activități (coduri CAEN) autorizate la Registrul Comerțului, acest fapt
fiind firesc mai ales în cazul în care operatorul economic desfășoară și alte activități ce privesc deșeurile, însă raportându-ne strict la subiectul acestui ghid și anume un atelier de dezmembrări auto în scopul vânzării pieselor și componentelor rezultate, fără alte activități de colectare și/sau tratare a altor tipuri de deșeuri, veți fi nevoiți să autorizați cel puțin următoarele clase de activități, conform CAEN:
4677- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor – această clasă include printre altele și activitatea de dezmembrare a automobilelor pentru a obține și revinde piese reutilizabile.
3831 – Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor - acest cod fiind necesar să îl adăugați deoarece în urma dezmembrării nu toate componentele autovehicului pot fi comercializate, fie că acestea pur și simplu nu au căutare fie că este interzisă comercializarea acestora cum este cazul caroseriilor sau sașiurilor sau componentelor de la sistemul de transmisie și frânare.
3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate – acest cod este necesar în cazul în care opeartorul economic deține un shredder/ instalație de tocare și mărunțire a vehiculelor scoase din uz dar este necesar chiar și în cazul realizării oricăror operațiuni de fragmentare, tăiere ( cu flexul de ex.), presare, efectuate cu scopul reducerii volumului deșeurilor metalice, fapt ce de regulă se întâmplă în aproape orice atelier de dezmembrări auto.
4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule – în cazul în care la adresa la care funcționează atelierul de dezmembrări, veți dorii să comercializați diverselor persoane fizice, piesele și accesorile rezultate.
4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule – piesele și accesorile rezultate în urma dezmembrării, datorită naturii și destinației lor, conform art.6 din Legea nr.211/2011, încetează să mai fie considerate deșeuri și în consecință comercializarea lor spre ex. către diverse ateliere de reparații auto, necesită autorizarea acestui cod CAEN.

Atenție! în această fază a autorizării, întrucât activitățiile ce privesc colectarea și tratarea deșeurilor au impact semnificativ asupra mediului (a se vedea activitățile menționate în Ordinul nr.1798/2007), antreprenorul va fi îndrumat să solicite și să obțină autorizația din punct de vedere al protecţiei mediului, eliberată de către autorităţile competente de protecţia mediului, la sediile acestora.

Parcurgerea proceduri menționate mai sus, se finalizează prin obținerea Certificatului Constatator, emis de Biroul Unic din cadrul Oficiul Registrului Comerțului, în temeiul art.17^1, alin.(1), lit., b) din Legea 359/2004, în cadrul căruia, alături de datele de identificare ale solicitantului, adresa punctului de lucru, vor fi menționate și clasele de activități prevăzute de CAEN 4677, 3831, 3832, 4532, 4531, conform Nomenclatorului privind clasificarea activităților din economia națională, denumit prescurtat CAEN, ediția revizuită 2, aprobată prin Ordinul nr. 337/2007.

4. Avize si autorizatii necesare pentru dezmembrari

După ce ați parcurs etapele menționate mai sus, dispuneți deja de o formă de organizare a activității și ați autorizat activitățiile corespunzătoare la Registrul Comerțului, conform celor menționate la capitolul anterior, înainte de a începe activitatea, aveți obligația să solicitați avizele și autorizațiile prevăzute de legislația în vigoare, acestea fiind specificate în rândurile de mai jos.

4.1. Autorizația de la Registrul Auto Român ( RAR)
Activitatea de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz, în vederea comercializării şi reciclarii pieselor și componentelor rezultate este supusă autorizării din partea Registrului Auto Român (RAR), conform prevederilor cuprinse în O.G. nr.82/2000, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr.2131/2005, cu modificările și completările ulterioare Autorizaţia tehnică, eliberată de RAR, se acordă operatorilor economici care îndeplinesc condiţiile de dotare, documentaţie tehnică şi tehnologii corespunzătoare, au angajat personal calificat corespunzător lucrărilor pe care le execută, iar conducătorul activităţilor ( atelierului) îndeplineşte condiţiile de onorabilitate şi de capacitate profesională. Pentru a vă contura o imagine de ansamblu asupra procesului de autorizare, vă prezint mai jos o succesiune logică, cu caracter orientativ, a principalele etape de parcurs în procesul de autorizare, cu specificația că procesul autorizării este în competența exclusivă a Registrului Auto Român.

Cum procedați?
Solicitarea în prealabil a avizului de funcționare de la Poliție
Înainte de solicitarea eliberării autorizației tehnice de către RAR, sunteți nevoiți să solicitați de la Inspectoratele Județene de Poliție, eliberarea avizului de funcţionare prevăzut de art. 1 alin. (5) din O.G. nr.82/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Avizul de funcţionare se eliberează în termen de 30 de zile de la data efectuării în scris a
solicitării, fiind obligatorie anexarea următoarelor documente:
a) o copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte obiectul de activitate de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz;
b) cazier judiciar al asociaţilor şi administratorului operatorului economic solicitant;
c) împuternicire scrisă din partea administratorului operatorului economic pentru depunerea solicitării.
Avizul de funcţionare nu se eliberează solicitanţilor dacă aceştia se află în una dintre următoarele situaţii:
a) asociaţii sau administratorul operatorului economic au fost condamnaţi prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive pentru infracţiuni de omor, lovire şi vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, furtul unui autovehicul, fals sau uz de fals;
b) operatorul economic a fost depistat anterior că desfăşoară activităţi neautorizate de
dezmembrare a vehiculelor.

Aspecte avute în vedere în pregătirea dosarului de autorizare la RAR
În vederea obținerii unui aviz favorabil în urma auditării ce va fi efectuată de RAR, trebuie să vă asigurați că dețineți întreaga documentație solicitată precum și condiţiile de dotare, documentaţia tehnică şi tehnologiile corespunzătoare și în acest context trebuie să aveți în vedere următoarele:
- Să deţineți Avizul de funcţionare eliberat de Poliţia Română, să dispuneți deja de o formă de organizare a activității, să aveți autorizat pe punctul de lucru ( menționat pr Certificatul Constatator) unul dintre codurile CAEN, 4677 sau 3831.
- Să deţineți documentaţiile tehnice de dezmembrare a mărcilor și tipurilor de vehicule pe care le veți dezmembra, producătorii de autovehicule și componente ale acestora având obligația, conform art.6 și 7 din Legea nr. 212/2015, privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, să ofere cu titlu gratuit, la cererea acestora și cu respectarea secretului industrial şi comercial, potrivit Legii nr.
11/1991, informații privind, dezmembrarea, depozitarea şi testarea componentelor reutilizabile, proiectarea vehiculelor şi a componentelor acestora din punctul de vedere al posibilităţilor de reciclare şi valorificare a acestora, modalităţile de tratare sigură din punctul de vedere al protecţiei mediului, în special în ceea ce priveşte dezmembrarea şi evacuarea tuturor fluidelor.
- Dispuneți de spațiile și dotările necesare în vederea efectuării operaţiile necesare pentru depoluarea (golirea de fluide periculoase) vehiculelor scoase din uz, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 212/2015, privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz.

- Să deţineți sculele şi echipamentele adecvate în vederea dezmembrării corespunzătoare, acestea fiind menționate tabelul 1 din Anexa 4 a Ordinului nr.2131/2005, în fomă actualizată, sau la pct. 7 din Ordinul nr.572/2016.
- Să deţineți spaţii de depozitare, inclusiv pentru depozitarea temporară a vehiculelor scoase din uz înainte de dezmembrare şi pentru produsele şi materialele de exploatare care rezulta în urma dezmembrării, care să îndeplinească următoarele condiţii:
a) zona de colectare a vehiculelor scoase din uz trebuie împărţită în doua zone separate, o zona unde vehiculele scoase din uz sunt predate de către deţinători şi o zona pentru stocarea temporară a acestora în vederea dezmembrării;
b) să deţină suprafeţe impermeabile în zona în care se efectuează dezmembrarea şi depoluarea vehiculului, conform prevederilor din Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz;
c) să deţină containere adecvate pentru depozitarea bateriilor;
d) să deţină rezervoare pentru depozitarea separată a lichidelor vehiculelor scoase din uz: combustibil, ulei de motor, ulei de cutie de viteze, ulei de transmisie, ulei hidraulic, lichide de răcire, antigel, lichid de frănă, lichide ale sistemului de aer condiţionat şi orice alte lichide conţinute de vehiculul scos din uz;
e) să deţină spaţii pentru depozitarea anvelopelor uzate.
- Să aveți încheiate contracte pentru predarea materialelor reciclabile rezultate în urma dezmembrării, către operatorii economici autorizaţi în acest scop.
- Să dispuneți de registre de operare în care se vor menţiona date privind identificarea vehiculelor, a componentelor reutilizabile şi a materialelor reciclabile predate, inclusiv a componentelor sistemului de direcţie şi frânare.
- Să angajați personal calificat.
- Să angajați/numiți o persoană care va conduce atelierul și care trebuie să dețină un certificat de atestare a capacității profesionale eliberat de RAR. Conducătul atelierului poate fi prorietarul afacerii în cazul în care dispune de calificare necesară și deține atestul în cauză. Condițiile eliberării certificatului de atestare sunt:
- Conform prevederilor Ordinului nr. 2131/2005, completat și modificat prin Ordinul nr.1022/2013, nivelul minim de pregătire pentru persoana care conduce atelierul, în funcţie de activităţile executate, este absolvent al şcolii profesionale sau al liceului tehnic în meseriile de mecanic auto, electromecanic auto, tinichigiu auto, electronist sau în alte calificări din domeniul tehnic cu o
vechime de minimum 3 ani în activitate. În acest caz, conducătorul atelierului trebuie să posede un certificat de atestare a capacităţii profesionale în domeniul construcţiei şi reparării de vehicule rutiere, eliberat de RAR, în urma frecventarii unui curs şi a absolvirii unui examen de verificare a cunoştinţelor.
- Persoanele cu studii superioare în domeniul tehnic cu o vechime minimă de 2 ani în activitate, pot conduce ateliere în care se desfăşoară activităţi prin care se pot influenta parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere şi primesc un certificat de atestare pe baza diplomei de absolvire, fără participarea la curs şi susţinerea examenului.
- Persoanele cu studii superioare în alte domenii decât cel tehnic cu o vechime de minimum 3 ani în activitate vor frecventa un curs de instruire cu susţinerea examenului de absolvire în cadrul RAR, în vederea obţinerii certificatului de atestare a capacităţii profesionale.
- Valabilitatea certificatelor de atestare este de 3 ani şi se va prelungi în condiţiile menționate anterior.

Cum vă autorizați ?

Într-o primă etapă, solicitantul se va adresa reprezentanţei Registrului Auto Român , unde
va obţine o mapă conţinând :
- cerere-tip de autorizare, care poate fi descărcată de AICI;
- chestionar de autoevaluare, care poate fi descărcat AICI;

A. În a doua etapă, după completarea cererii-tip și a chestionarului de autoevaluare, solicitantul va întocmii un dosar care va conține pe lângă cele două documente menționate anterior și :
- o copie după Certificatul de înregistrare a societății și a Certificatului constatator, prin care să se ateste autorizarea, în conformitate cu prevederile Legii nr.359/2004, a activității prevăzute de clasa CAEN 3831 sau 4677, emise de Oficiul Național al Registrului Comerțului.
- copia certificatului de atestare a capacităţii profesionale a conducătorului atelierului de dezmembrare.
- dovada îndeplinirii condițiilor de onorabilitate a conducătorului atelierului prin anexarea cazierului judiciar al persoanei respective și care atestă că aceasta nu a fost condamnată pentru infracţiuni penale grave.
- Planul atelierului, organigrama, lista cu utilaje și echipamente, certificatul de înregistrare fiscală emis de ANAF, lista acestora se poate vizualiza pe site-ul RAR

B. În a treia etapă, se depune la reprezentanţele judeţene ale R.A.R., iar în Bucureşti la sediul central, dosarul cu documentația menționată mai sus, RAR stabilind durata auditului, costul evaluării, va elabora şi va transmite solicitantului propunerea de contract pentru autorizare şi supraveghere. După semnarea de către solicitant a contractului pentru autorizare şi supraveghere şi prezentarea documentului de plată a costului evaluării, RAR va constitui echipa de audit, va elabora planul de audit şi va stabili, de comun acord cu solicitantul, data efectuării auditului.

C. Realizarea auditului de către RAR în termen de 30 de zile de la achitarea și prezentarea dovezii de efectuare a plății. Prin audit RAR urmărește îndeplinirea de
către solicitant a condiţiilor minimale prevăzute în Anexa 4 din Ordinul nr.2131/2005, cu modificările și completările ulterioare.
Rezultatele auditării se vor consemna într-un raport de audit, ce se va include în dosarul de autorizare. După aceasta etapă, RAR va analiza întrega documentație conținută la dosar și va elabora un raport de evaluare, recomandând :
- autorizarea, pentru acele locaţii şi activităţi la care, în cursul auditului, nu s-au constatat neconformităţi, RAR procedând la eliberarea autorizației în termen de 30 de zile de la data auditului.
- autorizarea condiţionată, în cazul unor neconformități minore, de prezentarea în prealabil de către solicitant a unor acţiuni corective însoţite de termenele de implementare, pentru eliminarea neconformităţilor menționate în raportul de audit. În acest caz, îndeplinirea şi eficienta acţiunilor corective va fi verificată cu ocazia primului audit de supraveghere, RAR eliberând autorizația în termen de 30 de zile de la data auditului.
- respingerea autorizării în cazul constatării unor neconformităţi majore, iar în cazul în care solicitantul nu înlătura aceste neconformități în termen de 45 de zile de la terminarea auditului, va fi nevoit în vederea autorizării, săn reia întreaga procedură de la început.

Durata de valabilitate a unei autorizaţii tehnice este condiţionată de menţinerea de către titular a condiţiilor în baza cărora a fost acordată autorizaţia tehnică, confirmată prin auditurile programate anual, în baza contractului pentru autorizare şi supraveghere, cu excepţia primului audit care se va efectua la 6 luni de la acordarea autorizaţiei, ocazie cu care titularului autorizaţiei i se va elibera o vinietă cu sigla RAR şi i se va preciza data până la care se prelungeşte valabilitatea autorizaţiei. Vinieta se va aplica obligatoriu de titularul de autorizaţie în spaţiul marcat pe verso-ul autorizaţiei tehnice.
Pe durata de valabilitate a autorizaţiei tehnice, operatorul economic autorizat trebuie să comunice către RAR orice modificare ce se referă la condiţiile în baza cărora a fost acordată autorizaţia tehnică.

4.2. Autorizația de mediu precum și alte obligații în acest domeniu

În primul rând trebuie cunoscut faptul că din punct de vedere al protecței mediului, pentru a avea dreptul la dezmembrarea unui VSU, trebuie să solicitați și să obțineți autorizația de protecție a mediului atât pentru faza de colectare cât și pentru faza de tratare, în cazul în care veți fi autorizat doar pe partea de colectare a VSU nu veți avea dreptul să procedați la dezmembrarea VSU. Atenție! condițiile de funcționare, în ceea ce privește protecția mediului, vor fi stipulate în mod expres în autorizația de mediu inclusiv prin menționarea actelor normative a căror prevederi veți fi obligați să le respectați.

Cerințele de dotare, amenajare a spațiului precum și procedurile de lucru care trebuiesc îndeplinite în vederea obținerii autorizației de mediu, pentru unităţile de tratare a VSU, sunt prevăzute în Anexa 2 din Legea nr.212/2015, însă înainte de a le prezenta succint, pentru o mai bună înțelegere a aspectelor prezentate, este util să cunoștem semnificația câtorva noțiuni de bază și anume ce se înțelege prin:

tratare - orice activitate desfăşurată după ce vehiculul scos din uz a fost predat unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de depoluare, dezmembrare, tăiere, mărunţire, valorificare sau pregătire pentru eliminarea deşeurilor mărunţite, precum şi orice altă operaţiune efectuată în vederea valorificării şi/sau eliminării vehiculelor scoase din uz şi a componentelor lor;

reutilizare - orice operaţiune prin care componentele vehiculelor scoase din uz sunt utilizate în acelaşi scop pentru care au fost concepute;
reciclare - reprelucrarea, într-un proces de producţie a materialelor uzate în scopul original sau în alte scopuri, cu excepţia recuperării energiei. Recuperarea energiei reprezintă utilizarea combustibililor uzaţi ca mijloc de generare a energiei prin incinerare directă cu sau fără alte deşeuri, dar cu recuperarea căldurii;
dezmembrare - activitatea ce constă în demontarea vehiculului scos din uz, în materiale şi componente destinate reutilizării, valorificării şi eliminării
depoluare - golirea de fluide şi de substanţe chimice periculoase a vehiculelor scoase din uz,
cu respectarea prevederilor Anexei nr. 2 din Legea nr.212/2015.

Zonarea spațiului de lucru și descrierea principalelor faze a procesului tehnologic

În vederea îndeplinirii condițiilor pentru acordarea autorizației de mediu, spațiul de lucru trebuie amenajat, conform Anexei nr. 2 din Legea nr.212/2015, în așa fel încât să se asigure următoarele zone funcționale:
- Zona de primire şi înregistrare – se amenajează într-un spațiu închis, în acest loc se va realiza verificarea documentelor, înregistrarea primirii vehiculului uzat de la utimul deținător în Registrul de operare, arhivarea tuturor documentelor care privesc gestionarea vehiculelor scoase din uz, etc.
- Zona de depozitare preliminară a vehiculelor care nu au fost tratate prealabil;
- Vehiculele scoase din uz, înainte de a fi tratate, trebuie depozitate pe suprafeţe impermeabile (de regulă platforme betonate) protejate împotriva scurgerilor de ulei mineral, potrivit reglementărilor legale în vigoare, suprafeţe care să prezinte o reţea de drenare a apelor, decantoare şi dispozitive de curăţare-degresare, astfel încât să fie evitată contaminarea solului sau a pânzei freatice;
- pe durata depozitării, înaintea depoluării şi dezmembrării, este interzisă stocarea vehiculelor aşezate pe una dintre părţile laterale sau pe plafon, pentru a preveni scurgerea fluidelor. Depozitarea vehiculelor uzate unul peste altul este admisă numai dacă există echipamentele necesare pentru a se asigura prevenirea deteriorării pieselor de schimb sau a componentelor valorificabile care conţin fluide;
- Zona de depoluare a vehiculelor scoase din uz – se amenajează de regulă în hale, cu platforme betonate și dotate cu sisteme de preepurare, operatorul economic efectuând cu prioritate următoarele operaţiuni de depoluare:
- îndepărtarea acumulatorilor;
- demontarea rezervorului de combustibil lichid sau gazos de către personalul autorizat, conform instrucţiunilor producătorului;
- tratarea componentelor pirotehnice, fie prin dezmembrare şi eliminare conform instrucţiunilor producătorului, fie prin detonare, pentru a le face inofensive, atât timp cât sunt instalate pe vehicule;
- îndepărtarea sistemului de frânare și scoaterea a lichidului de frână, îndepărtarea lichidului de spălare a parbrizului și a lichidului de răcire, dezasambalarea motorului și a cutei de viteze cu scoaterea uleiului de motor, a filtrului de ulei, si a uleiului de transmisie, dezasamblarea plăcuțelor de frână cu conținut de azbest, dezasamblarea catalizatorilor, a lichidelor din sistemul de aer condiționat.
- îndepărtarea pe cât posibil a tuturor componentelor conţinând mercur;
- componentele şi materialele care prezintă riscuri pentru pânza freatică şi pentru apele de suprafaţă sunt depozitate pe suprafeţe acoperite şi impermeabilizate, precum:
- containere adecvate pentru stocarea bateriilor, cu neutralizare electrolitică în acelaşi spaţiu sau în altă parte, şi containere adecvate pentru stocarea filtrelor şi a condensatoarelor care conţin PCB/PCT;
- rezervoare de depozitare adecvate pentru stocarea separată a lichidelor vehiculelor scoase din uz: combustibil, ulei de motor, ulei de cutie de viteze, ulei de transmisie, ulei hidraulic, lichide de răcire, antigel, lichid de frână, acid de baterie, lichide ale sistemului de aer condiţionat şi orice alte lichide conţinute de vehiculul scos din uz;

Zona de depozitare a vehiculelor depoluate

Zona de dezmembrare –amenajată în hale, aici se vor efectua, după operațiunea de depoluare, dezmembrarea celorlalte componente precum diferite piese, elemente de caroserii, diferite accesorii, rezultând atât piese ce vor fi ulterior comercializate pentru aceiați folosință cât și diferite deșeuri din materiale diverse care vor fi valorificate prin intermediul diferiților operatori economici autorizați în acest sens.

Zona de stocare a părţilor reutilizabile care nu conţin fluide – spații adecvate în vederea păstrării în condiții corespunzătoare a acestora.

Zona de stocare a părţilor reutilizabile care conţin fluide – spații impermeabile
( betonate)

Zona de stocare a deşeurilor solide pentru reciclare/valorificare energetică/
eliminare;

Zona de stocare a deşeurilor fluide pentru reciclare/valorificare energetică/
eliminare;

Zona de stocare a vehiculelor dezmembrate ce vor fi transportate către shredder, în cazul în care veți realiza această operațiune.

Zona de compactare, dacă se efectuează această operaţiune;

Toate zonele menționate mai sus trebuie să fie identificate în mod clar;

În zonele în care se realizează depoluarea, dezmembrarea, stocarea fluidelor şi a părţilor care conţin fluide, precum şi compactarea, trebuie luate măsuri pentru a se asigura evitarea degradării deşeurilor valorificabile;

Alte obligații pe linie de protecție a mediului, precum sunt, dar fără a se limita
doar la acestea, următoarele :

Operatorii economici autorizați în vederea dezmembrării autovehiculelor scoase din uz au obligația ca pentru fiecare VSU tratat și dezmembrat, să asigure realizarea următoarelor obiective:
a) reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 95% din masa medie pe vehicul şi an;
b) reutilizarea şi reciclarea a cel puţin 85% din masa medie pe vehicul şi an.
În scopul monitorizării atingerii obiectivelor menționate mai sus, operatorii economici au obligaţia de a raporta autorităţilor judeţene pentru protecţia mediului datele şi informaţiile cu privire la îndeplinirea obiectivelor de reutilizare, reciclare şi valorificare.

În calitate de producători și deținători de deșeuri, atelierele de dezmembarea VSU,
au următoarele obligaţii:

- valorificării acestora, aplicând principiile ierarhiei deșeurilor și anume:
a) prevenirea;
b) pregătirea pentru reutilizare;
c) reciclarea;
d) alte operaţiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;
e) eliminarea.
precum și fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:
- fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
- asigurarea salubrității în zona obiectivului propriu
- încadrarea în parametrii de zgomot prevăzuți în standardul SR 10009/2017, Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant care stabilește limitele admisibile ale nivelului de zgomot exterior, diferențiate pe zone și spații funcționale, utilizat în determinările făcute în vederea protecției mediului.
- valorile-limită ale indicatorilor de zgomot la nivelul teritorilor protejate ( ex. locuințe învecinate) să se încadreze în valorile stabilite de art.14 din Ordinul nr.119/2014, pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei
- să nu descarce în canalizarea menajeră şi pluvială orice tip de produse sau deşeuri de
produse petroliere;
- să asigure colectarea separată a deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă şi să nu amestece aceste deşeuri conform art.14 din legea 211/2011 privind regimul deşeurilor,
- containerele şi recipientele folosite pentru colectarea selectivă a diferitelor tipuri de deşeuri vor fi inscripţionate cu denumirea deşeurilor şi vor fi marcate în diferite culori prin vopsire sau folii adezive, conform Ord. MMGA nr. 1281/2005.
- pentru deșeurile rezultate în urma activității desfășurate să încheie contracte cu operatorii economici care detin autorizatie de mediu conform legislatiei in vigoare pentru activitatile de colectare, stocare temporara, tratare, valorificare, eliminare a deseurilor.
- desemnarea unei persoane din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor privind gestionarea deșeurilor și raportarea către autoritățile de mediu, sau să delege aceaste obligaţii unei terţe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.
- să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri
periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale.
- să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la H. G. nr. 856/2002, având în vedere conform Decizia Comisiei 2014/955/UE și să o transmită anual agenţiei judeţene pentru protecţia
mediului, să dețină și să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase generate din propria activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului. Operatorii economici sunt obligaţi să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani, cu excepţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de transport, care trebuie să păstreze evidenţa timp de cel puţin 12 luni.
- să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase, acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.

Reglementări specifice legate de protecția mediului

A. Dotarea cu separator de uleiuri și hidrocarburi

De ce este necesar?

Este obligatorie deţinerea de echipamente pentru tratarea apei uzate, inclusiv a apei de ploaie, potrivit reglementărilor referitoare la mediu şi sănătatea umană Una dintre condițiile impuse în vederea obținerii autorizației de mediu, o reprezintă existența, în perimetrul atelierului de dezmembrări VSU, a unui separator de uleiuri și hidrocarburi, pentru colectarea apele uzate rezultate din zona de dezmembrare a VSU-urilor și apele pluviale din zonele de depozitare și pretratare a VSU-urilor, în vederea preepurării lor astfel încât aceasta să corespundă parametrilor calitativi menționați în Normativul NTPA-002, privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, aprobat prin H.G. nr. 188/2002.

Ca urmare a procesului de preepurare a apei uzate tehnologic, vor rezulta deșeuri precum :
- nămol de la decantor (cod. deșeu 19.08.14)
- nămol de la separator (cod. deșeu 13.05.02*)
- produse petroliere de la separator, cod. deșeu 13.05.06*
a căror stocare temporară se va face în spații special amenjate și vor fi predate, în baza unor contracte încheiate, unor firme autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului, pentru astfel de activități.

B. Obligații privind uleiurile uzate

Atelierele de dezmembrări auto, prin activitatea desfășurată sunt generatoare de uleiuri uzate și/sau filtrelor de ulei uzat și în această calitate, au în conformitate cu prevederile legale o serie de obligații prevăzute de H.G. nr. 235/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Generatorii de uleiuri uzate au următoarele obligaţii:
a. să nu deverseze uleiurile uzate în apele de suprafață, apele subterane, apele marii teritoriale şi în sistemele de canalizare;
b. să nu evacueze pe sol sau depoziteze în condiţii necorespunzătoare uleiurile
uzate, precum şi să abandoneze reziduurilor rezultate din valorificarea şi
incinerarea acestora;
c. să nu valorifice şi incinereze uleiurilor uzate prin metode care generează poluare peste valorile limita admise de legislaţia în vigoare;
d. să nu amestece diferitele categorii de uleiuri uzate prevăzute în anexa nr. 1 şi/sau cu alte tipuri de uleiuri conţinând bifenili policlorurati ori alţi compuşi similari şi/sau cu alte tipuri de substanţe şi preparate chimice periculoase;
e. să nu amestece uleiurilor uzate cu motorina, ulei de piroliza, ulei nerafinat tip P3, solventi, combustibil tip P şi reziduuri petroliere şi utilizarea acestui amestec drept carburant;
f. să nu amestece uleiurilor uzate cu alte substanţe care impurifica uleiurile.
g. să nu incinereze uleiurilor uzate în alte instalaţii decât cele prevăzute în Legea nr.278/2013.
h. să nu colecteze, stocheze şi transporte uleiurilor uzate în comun cu alte tipuri de deşeuri;
i. să nu gestioneze uleiurile uzate de către persoane neautorizate;
j. să nu utilizeze uleiurile uzate ca agent de impregnare a materialelor.
k. să asigure colectarea separată a întregii cantităţi de uleiuri uzate generate, conform prevederilor anexei nr. 1 din H.G. nr. 235/2007, şi stocarea corespunzătoare pana la predare;
l. să asigure valorificarea întregii cantităţi de uleiuri uzate sau eliminarea acelora care nu mai pot fi valorificate prin mijloace proprii, dacă acest lucru este posibil şi dacă sunt autorizaţi în acest sens, sau sa predea uleiurile uzate operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare;
m. să livreze uleiurile uzate însoţite de declaraţii pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 din H.G. nr. 235/2007, operatorilor economici autorizaţi sa desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate;
n. să păstreze evidenta privind uleiul proaspăt consumat, precum şi cantitatea, calitatea, provenienta, localizarea şi înregistrarea stocării şi predării uleiurilor uzate.
să raporteze semestrial şi la solicitarea expresă a autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului competente informaţiile prevăzute la lit. n.

C. Obligații privind anvelopelor uzate

Gestionarea anvelopelor uzate este reglementată pe plan național prin H.G. nr.
170/2004, privind gestionarea anvelopelor uzate și Ordinul nr. 386/2004, pentru aprobarea Normelor privind procedura şi criteriile de autorizare a activităţii de gestionare a anvelopelor uzate, cu modificările și completările ulterioare.

Atelierele de dezmembrări auto, în calitate de deținători de anvelope uzate, au o serie de
obligații cu privire la și anume:

a) să nu le abandoneze pe sol, prin îngropare, în apele de suprafaţă şi ale mării teritoriale;
b) să nu le incinereze decât în condiţiile prevăzute în Legea nr.278/2013, privind emisiile industriale.
c) să le predea persoanelor juridice care comercializează anvelope uzate destinate
reutilizării ori persoanelor juridice autorizate să le colecteze şi/sau să le valorifice conform legislaţiei în vigoare.

Atelierele de dezmembrări auto, în calitate de unități colectoare de anvelope uzate sunt obligate:
a. să sorteze şi să depoziteze, pe suprafeţe betonate anvelopele uzate colectate, separat, în două categorii: anvelope uzate destinate reutilizării şi anvelope uzate nereutilizabile;
b. să predea anvelopele uzate destinate reutilizării persoanelor juridice care comercializează astfel de anvelope sau persoanelor juridice care desfăşoară activitatea de reşapare;
c. să predea anvelopele uzate nereutilizabile persoanelor juridice care desfăşoară activitatea de reciclare, valorificare termoenergetică sau le refolosesc ca atare.
d. să ţină evidenţa datelor privind cantitatea de anvelope uzate colectată.
e. să păstreze pe o perioadă de 3 ani evidenţa prevăzută la lit. d.
f. să raporteze anual, până la data de 15 martie, datele prevăzute la lit. d., Comisiei Naţionale pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului şi Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.

Dacă în cadrul atelierului de dezmembrări se desfășoară și activitatea de comercializare a anvelopelor uzate destinate reutilizării, operatorii economici în cauză sunt obligați să respecte următoarele:
a) să preia anvelopele uzate de acelaşi tip şi în aceeaşi cantitate cu cele comercializate,
aduse de cumpărătorul final;
b) să asigure capacităţi de depozitare corespunzătoare pentru anvelopele uzate preluate;
c) să predea anvelopele uzate preluate persoanelor juridice care introduc pe piaţă anvelope noi şi/sau anvelope uzate destinate reutilizării ori persoanelor juridice către care acestea au transferat obligaţiile și care sunt autorizate de Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului.

D. Obligații privind bateriile și acumulatori auto

Gestionarea bateriilor și acumulatorilor auto este reglementată la nivel național de prevederile cuprinse în H.G. nr.1132/2008, privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările și completările ulterioare.

Atelierele de dezmembrări auto, au obligația să depoziteze acumulatorii auto în spaţii special amenajate şi asigurate pentru prevenirea scurgerilor necontrolate și să-i predea ulterior, pe bază de contract, unui unui operator economic autorizat să desfăşoarăe activităţi de tratare şi/sau reciclare a acestora. Operatorii economici sunt obligați să transmită, până la

28 februarie a anului următor înregistrării, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, din judeţul în a cărui rază teritorială funcţionează fiecare punct de lucru, o evidenţă care să cuprindă informaţii privind tipul, numărul şi greutatea bateriilor şi acumulatorilor colectaţi şi predaţi pentru tratare şi/sau reciclare, conform Anexei nr.2 din Ordinul nr. 1399/2009, pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenţă şi raportare a datelor referitoare la baterii şi acumulatori şi la deşeurile de baterii şi acumulatori.

Deşeurile de baterii şi acumulatori auto care prezintă deteriorări ale carcaselor sau pierderi de electrolit trebuie să fie colectate separat de cele care nu prezintă deteriorări sau pierderi de electrolit, în containere speciale, pentru a fi predate, pe bază de contract, operatorilor economici care desfăşoară, o activitate de tratare şi/sau reciclare.

E. Autorizatie de gospodărire a apelor, eliberată de Adm. Națională Apele Române

Această autorizație este obligatorie în cazul în care spre ex. atelierul de dezmembrări VSU este amplasat într-o zonă unde nu există o rețea publică de alimentare cu apă și canalizare ( de ex. de-a lungul unui drum național din afara localităților) și în vederea asigurării resurselor de apă, unitatea se racordează la o sursă de apă proprie (prin pomparea de apă subterană) și/sau deversează apele uzate în colectori naturali, etc, în aceste situații, în vederea realizării investițiilor respective, operatorul economic este obligat să solicite de la Administrația Națională Apele Române, în conformitate cu prevederile Legii nr. 107/2006, cu modificările și completările ulterioare, o Autorizatie de gospodărire a apelor necesară executării unor investiții precum: alimentare directa cu apa prin pompe, deversare ape uzate direct in rauri, amenajare lacuri, statii epurare, canalizare, depozite reziduri menajere si altele.

4.3 - Aspectele legate de protecția muncii

Protecția muncii este reglementată la nivel national prin Legea nr. 319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă și prin normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG 1425/2006. Prevederile legii au caracter obligatoriu și se aplică angajatorilor, lucrătorilor și reprezentanțiilor lucrătorilor.

Prin securitate şi sănătate în munca (SSM), se înțelege ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de munca, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de munca.

Operatorii economici, înregistrați la Registrul Comețului, se autorizează din punct de vedere al protecției muncii, în baza declarației pe proprie răspundere asumându-și responsabilitatea cu privire la legalitatea desfăşurării activităţii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.

Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie este realizată de către angajator, în următoarele moduri:
a) prin asumarea de către angajator, în condiţiile art. 9 alin. (4) din Legea nr.319/2006, a
atribuţiilor pentru realizarea măsurilor prevăzute de lege;
b) prin desemnarea unuia sau mai multor lucrători pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie;
c) prin înfiinţarea unuia sau mai multor servicii interne de prevenire şi protecţie;
d) prin apelarea la servicii externe de prevenire şi protecţie.activităţilor de prevenire şi protecţie.
În cazul întreprinderilor cu până la 9 lucrători inclusiv, angajatorul poate efectua activităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) activităţile desfăşurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele prevăzute în anexa nr. 5
din lege.
b) angajatorul îşi desfăşoară activitatea profesională în mod efectiv şi cu regularitate în întreprindere şi/sau unitate.
c) angajatorul a urmat cel puţin un program de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată minimă de 40 de ore, fapt care se atestă printr-un document de absolvire a programului de pregătire.

În cazul întreprinderilor care au un nr. de angajați cuprins între 10 și 49 inclusiv, angajatorul poate efectua activităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu respectarea condițiilor menționate anterior doar în măsura în care riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinţe grave, ireversibile, respectiv deces ori invaliditate.

În situaţia în care nu sunt îndeplinite aceste condiţii, angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulţi lucrători ori poate organiza serviciul intern de prevenire şi protecţie şi/sau poate să apeleze la servicii externe, în condiţiile legii.

Având în vedere că nerespectarea reglementărilor legale in domeniul SSM, se sanctioneaza cu amenzi contraventionale in cuantum ridicat, pentru o mai buna cunoaștere a acestui domeniu este necesar ca viitorul antreprenor, în calitatea sa de angajator, pe langă actele normative menționate anterior, să se informeze și asupra prevederilor cuprinse în:
- Ordinul nr. 508/2002, priviind aprobarea Normelor generale de protectia muncii
- H.G. nr.355/2007, privind supravegherea sănătății lucrătorilor
- H.G. nr.1048/2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca
- H.G. nr. 1091/2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul
de munca
- H.G. nr.1146/2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca
- Pentru atelierele de reparații și întreținere auto – NSSM nr.8 - Normele Specifice de Securitate a Munci, la adresa : http://iprotectiamuncii.ro/norme-protectia- muncii/nssm-45 , aprobate prin Ordinul nr.55/1997, acestea avand caracter voluntar, fapt stipulat prin H.G. 504/2004.

4.4 - Aspecte legate de situațiile de urgență – P.S.I. și Protecție Civilă

Reprezentantul operatorului economic trebuie să rețină faptul că în domeniul - Situațiilor de Urgență ( SU), care include prevenirea și stingerea incendiilor ( PSI) precum și protecția civilă (PC), are o serie de obligații, în conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006, privind prevenirea și stingerea incediilor, a Ordinului nr.139/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, a Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul nr.163/2007 și a celorlalte acte normative aplicabile în domeniu, iar în ceea ce privește protecția civilă, Legea nr. 481/2004, privind protecția civilă. Aceste obligații, în cazul în care nu sunt respectate, pot atrage după sine aplicarea unor sancțiuni contravenționale și suspendarea activității, de către instituțiile abilitate, în cazul nerespectării anumitor prevederi legale.

Voi menționa mai jos câteva aspecte cu caracter orientativ, în ceea ce privește obligațiile pe linie de prevenire și stingere a incendiilor, cu mențiunea că antreprenorului îi este indicat să se informeze în prealabil asupra obligaților ce îi revin în acest sens, direct de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ’’ organizat la nivelul fiecărui județ sau prin contractarea unor servicii de consultanță oferite de firmele de profil.

Conform prevederilor aplicabile în momentul de față (există inițiative legislative de modificare a legislației aplicabile în domeniu), atelierele de dezmembrare VSU ar intra sub incidența prevederilor cuprinse în H.G. nr.571/2016, prin care se aprobă categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, doar în cazul în care suprafața desfășurată a clădirii depășește valoarea de 600 mp sau volumul de lucru implică existența concomitentă a peste 10 autovehicule nedezmembrate, într-o incintă (clădire), situații în care aveți obligația să solicitați și să obțineți autorizația de securitate la incendiu. Pot exista situații specifice, de la caz la caz, când atelierul poate fi amplasat de exemplu într-o încăpere care, în conformitate cu prevederile legale, este asimilată unui demisol, caz în care la o suprafață mai mare de 100 mp, necesită autorizație de securitate la incendiu, concluzia ce se desprinde din aspectele menționate anterior este aceea că în cazul în care aveți neclarități în ceea ce privește obligația autorizării privind securitatea la incendiu, este recomandat să solicitați un punct de vedere, asupra acestei obligații, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ’’.

Indiferent dacă spațiul unde se desfășoară activitatea face sau nu obiectul eliberării autorizației de securitate la incendiu, operatorul economic este obligat, conform prevederilor legale, să respecte o serie dispoziții legale privind apărarea împotriva incendiilor. Astfel există norme generale de apărare împotriva incendiilor, care se aplică oricărui tip de activitate, aprobate prin Ordinul nr.163/2007, cu modificările ulterioare, iar în funcție de specificul activității, sunt aplicabile pe lângă normele generale, norme specifice unui anumit tip de activitate, în acest sens pentru activitatea desfășurată într-un atelier de dezmembrări VSU, fiind aplicabil Ordinul nr.211/2010, pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii.

Administratorul/managerul atelierului de dezmembrări VSU, este obligat să asigure instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă în conformitate cu prevederile cuprinse în Ordinul nr. 712/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă.

Conform prevederilor cuprinse în Ordinul nr. 106/2007, în cazul în care service-ul auto are o suprafață mai mare de 1000 mp, operatorul economic are obligația de a angaja cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, iar în cazul celor cu o suprafață mai mică de 1000 mp, operatori economici au obligația să desemneze, în condițiile legii, persoane care să îndeplinească prin cumul atribuțiile privind apărarea împotriva incendiilor ori să încheie contract cu persoane fizice sau juridice autorizate conform legii.

În ceea ce privește utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz stingătoarelor de incendiu, operatorul economic are o serie de obligații cuprinse în Normele Tehnice, privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu, publicate în Monitorul Oficial nr. 803/2015.

4.5 – Obligația ce îi revine operatorului economic (pers. juridică) în asigurarea pazei bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

În cazul în care veți desfășura activitatea în cadrul unei societăți comerciale, reglementate de Legea nr. 31/1990, conform prevederilor art. 2 din Legea nr.333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, veți avea obligația adoptării unor măsuri de securitate în formele prevăzute de Lege, prin care să se asigure paza bunurilor și valorilor deținute cu orice titlu. Atenție! conform formulări din paragraful de lege, PFA-urile, I.I și I.F., nu au această obligație. Răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a pazei bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu revine conducătorilor unităţilor respective.

Adoptarea măsurilor de securitate se realizează în urma efectuării de către unitate a unei analize de risc la securitatea fizică, prin structuri de specialitate sau prin experţi abilitaţi, care deţin competenţe profesionale dobândite pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitatea fizică. Link Registrul Național al evaluatorilor de risc la securitatea fizică. Termenul de realizare a analizei de risc, conform HG nr.437/2017, este de 01.07.2018, pentru societățile înfiinţate până la data de 16 iunie 2012, iar pentru cele înființate ulterior acestei date obligația fiind în vigoare în momentul începerii activității.

Ca și o concluzie finală, este recomandat oricărui antreprenor ce deține o societate comercială, organizată într-una din formele prevăzute de Legea nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, să se adreseze și să se informeze de la structurile de specialitate din cadrul Poliției Române, în ceea ce privește obligațiile ce îi revin acestuia, potrivit reglementărilor legale în vigoare, cu privire la asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

4.6 - Obținerea acordului de funcționare din partea primăriei locale

În cazul în care desfășurați la punctul de lucru și comerț cu amănuntul, autorizând în acest sens la Registrul Comerțului, activitatea prevăzută de clasa CAEN 4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule, este necesar, conform art.6 alin (2) şi art. 5, alin. (1) din O.G.99/2000 (republicata) şi a punctului 1 din H.G. nr.333/2003, obținerea acordului de func