1. Piese Auto
  2. Parcuri de dezmembrări
  3. DezmembrariTitu
Parc de dezmembrări:

DezmembrariTitu

Descriere
Garanție

Se acordă 12 luni garanţie de conformitate.

Condiții generale de garanție:
Parlamentul României - Lege nr. 449/2003 din 12 noiembrie 2003
Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora
În vigoare de la 01 ianuarie 2007
Formă aplicabilă de la 06 mai 2008
Consolidarea din data de
03 august 2018
are la bază republicarea din Monitorul Oficial,
Partea I nr. 347 din 06 mai 2008 şi include modificările aduse prin următoarele acte: OUG
174/2008; OUG 34/2014; OG 9/2016;
Ultimul amendament în 28 februarie 2016.
*)
Potrivit art. II din Ordonanţa Guvernului României nr. 9/2016, orice referire la sintagma
"garanţie" prevăzută de actele normative din domeniul protecţiei consumatorului se
consideră efectuată la sintagma "garanţie comercială", respectiv "garanţie legală de
conformitate", după caz.
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1.
- Prezenta lege reglementează aspecte privind vânzarea produselor, inclusiv a
celor executate la comandă, şi garanţiile asociate acestora, în vederea asigurării protecţiei
consumatorului.
Art. 2.
- În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:
a)
consumator - persoana astfel definită la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr.
21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
b)
produs - bun material mobil a cărui destinaţie finală este consumul sau utilizarea
individuală ori colectivă. Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentei legi bunurile vândute
în urma confiscărilor, în cadrul procedurii de executare silită sau pe baza unui alt act emis
de autorităţile judecătoreşti, apa şi gazele care nu sunt ambalate într-un volum limitat sau
într-o cantitate fixă şi energia electrică;
c)
vânzător - persoana fizică sau juridică autorizată, care, în cadrul activităţii sale,
comercializează produse în condiţiile unui contract încheiat cu consumatorul;
d)
producător:
1.
operatorul economic care fabrică un produs finit sau o componentă a unui produs;
2.
operatorul economic care fabrică materia primă;
3.
operatorul economic care îşi aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe
produs;
4.
operatorul economic care recondiţionează produsul;
5.
operatorul economic sau distribuitorul care modifică, prin activitatea sa, caracteristicile
produsului;
6.
reprezentantul înregistrat în România al unui operator economic care nu îşi are sediul
în România sau, în cazul inexistenţei acestuia, importatorul produsului;
7.
operatorul economic care importă produse în vederea realizării ulterioare a unei
operaţiuni de vânzare, închiriere, leasing sau orice altă formă de distribuţie specifică
derulării afacerilor;
8.
distribuitorul produsului importat, în cazul în care nu se cunoaşte importatorul, chiar
dacă producătorul este menţionat;
9.
distribuitorul produsului, în cazul în care importatorul nu poate fi identificat, dacă nu
informează persoana prejudiciată, în termen de 30 de zile de la cererea acesteia, asupra
identităţii importatorului;
e)
garanţia comercială - orice angajament asumat de vânzător faţă de consumator, fără
solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a preţului plătit de consumator, de
reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, în cazul în care acesta nu corespunde
condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă;
e
1
)
garanţia legală de conformitate - protecţia juridică a consumatorului rezultată prin
efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligaţia legală a vânzătorului
faţă de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la
conformitate, incluzând restituirea preţului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea
produsului, dacă acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la
garanţie sau în publicitatea aferentă;
f)
reparare - în caz de lipsă de conformitate, aducerea unui produs la conformitate cu
contractul de vânzare-cumpărare;
g)
viciu ascuns - deficienţa calitativă a unui produs livrat sau a unui serviciu prestat care
nu a fost cunoscută şi nici nu putea fi cunoscută de către consumator prin mijloacele
obişnuite de verificare;
h)
durata medie de utilizare - intervalul de timp, stabilit în documente tehnice normative
sau declarat de către producător ori convenit între părţi, în cadrul căruia produsele de
folosinţă îndelungată trebuie să îşi menţină caracteristicile funcţionale, dacă au fost
respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare şi exploatare.
i)
produs de folosinţă îndelungată - produs complex, constituit din piese şi subansambluri,
proiectat şi construit pentru a putea fi utilizat pe durată medie de utilizare şi asupra căruia se
pot efectua reparaţii sau activităţi de întreţinere.
Art. 3.
- Nu sunt supuse prevederilor prezentei legi produsele folosite care sunt vândute
prin procedura licitaţiei publice, la care consumatorul are posibilitatea să participe personal.
Art. 4.
- Intră sub incidenţa prevederilor prezentei legi şi produsele care vor fi
achiziţionate pe baza unui contract de vânzare de produse ce urmează a fi fabricate sau
prelucrate.
CAPITOLUL II
Conformitatea produselor cu specificaţiile cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare
Art. 5.
-
(1)
Vânzătorul este obligat să livreze consumatorului produse care sunt în
conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare.
(2)
Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare
dacă:
a)
corespund descrierii făcute de vânzător şi au aceleaşi calităţi ca şi produsele pe care
vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model;
b)
corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut
vânzătorului şi acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;
c)
corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelaşi tip;
d)
fiind de acelaşi tip, prezintă parametri de calitate şi performanţe normale, la care
consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului şi declaraţiile
publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau
de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta
produsului.
Art. 6.
- Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii
contractului de vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod
rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate îşi
are originea în materialele furnizate de consumator.
Art. 7.
- Vânzătorul nu este răspunzător de declaraţiile publice prevăzute la art. 5 alin. (2)
lit. d), în oricare dintre următoarele situaţii, dacă probează că:
a)
nu a cunoscut şi nu ar fi putut, în mod rezonabil, să cunoască declaraţiile în cauză;
b)
declaraţia fusese corectată la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare;
c)
decizia de a cumpăra produsul nu putea fi influenţată de declaraţiile publice în cauză.
Art. 8.
-
(1)
Orice lipsă a conformităţii rezultată dintr-o instalare incorectă a produselor va
fi considerată echivalentă cu o lipsă a conformităţii produselor, dacă instalarea face parte
din contractul de vânzare a produselor şi produsele au fost instalate de vânzător sau pe
răspunderea sa.
(2)
Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care produsul destinat a fi instalat de
consumator este instalat de acesta şi instalarea incorectă este datorată unei deficienţe în
instrucţiunile de instalare.
CAPITOLUL III
Garanţia legală de conformitate
Art. 9.
- Vânzătorul este răspunzător faţă de consumator pentru orice lipsă a conformităţii
existentă la momentul când au fost livrate produsele.
Art. 10.
- În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului
să i se aducă produsul la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire, conform art.
11, sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a preţului ori de rezoluţiunea
contractului privind acest produs, în condiţiile art. 13 şi 14.
Art. 11.
-
(1)
În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita
vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea
produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă sau
disproporţionată.
(2)
O măsură reparatorie va fi considerată ca disproporţionată, dacă ea impune
vânzătorului costuri care sunt nerezonabile în comparaţie cu cealaltă măsură reparatorie,
luându-se în considerare:
a)
valoarea pe care ar fi avut-o produsele dacă nu ar fi existat lipsa de conformitate;
b)
importanţa lipsei de conformitate;
c)
dacă cealaltă măsură reparatorie ar putea fi realizată fără un inconvenient semnificativ
pentru consumator.
(3)
O măsură reparatorie va fi considerată ca imposibilă dacă vânzătorul nu poate asigura
produse identice pentru înlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a
lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.
(4)
Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade de timp,
stabilită de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, luându-se în considerare
natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp
stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul, după caz, a
adus la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul
vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-
preluare.
(5)
În cazul reparării produsului, în acesta vor fi montate numai piese noi.
(6)
Vânzătorul are aceleaşi obligaţii pentru produsul înlocuit ca şi pentru produsul vândut
iniţial.
Art. 12.
- Noţiunea fără plată, prevăzută la art. 10 şi 11, se referă la toate costurile
necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile poştale, de transport,
manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate
şi ambalare.
Art. 13.
- Consumatorul poate solicita o reducere corespunzătoare a preţului sau
rezoluţiunea contractului în oricare dintre următoarele cazuri:
a)
dacă nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului;
b)
dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie într-o perioadă de timp rezonabilă;
c)
dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie, conform art. 11 alin. (4), fără
inconveniente semnificative pentru consumator.
Art. 14.
- Consumatorul nu este îndreptăţit să solicite rezoluţiunea contractului, dacă lipsa
conformităţii este minoră.
CAPITOLUL IV
Acţiunea în regres
Art. 15.
- Dacă vânzătorul este răspunzător faţă de consumator pentru lipsa de
conformitate rezultată dintr-o acţiune sau dintr-o omisiune a producătorului ori a unui
operator economic din acelaşi lanţ contractual, vânzătorul are dreptul de a se îndrepta
împotriva celui responsabil de lipsa de conformitate, în condiţiile legii.
CAPITOLUL V
Termene
Art. 16. -
Răspunderea vânzătorului privind garanţia legală de conformitate, potrivit
prevederilor art. 9-14, este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2
ani, calculat de la livrarea produsului.
Art. 16
1
.
- După expirarea termenului prevăzut la art. 16, consumatorii pot pretinde
remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost
realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în
condiţiile legii.
Art. 16
2
.
- Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani,
termenul prevăzut la art. 16 se reduce la această durată.
Art. 17.
- Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în
termen de două luni de la data la care a constatat-o.
Art. 18.
- Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de 6 luni de la
livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepţia
cazurilor în care prezumţia este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de
conformitate.
CAPITOLUL VI
Garanţii
Art. 19. -
Garanţia comercială este obligatorie din punct de vedere juridic pentru ofertant,
în condiţiile specificate în declaraţiile referitoare la garanţie şi în publicitatea aferentă.
Art. 20. - (1)
Certificatul de garanţie, emis în baza garanţiei comerciale, trebuie să
cuprindă menţiuni cu privire la drepturile conferite prin lege consumatorului şi să ateste în
mod clar că aceste drepturi nu sunt afectate prin garanţia oferită.
(2)
Certificatul de garanţie, emis pe baza garanţiei comerciale, trebuie să precizeze
elementele de identificare a produsului, termenul de garanţie, durata medie de utilizare,
modalităţile de asigurare a garanţiei - întreţinere, reparare, înlocuire şi termenul de realizare
a acestora, inclusiv denumirea şi adresa vânzătorului şi ale unităţii specializate de service.
(3)
Certificatul de garanţie trebuie redactat în termeni simpli şi uşor de înţeles.
Art. 21. - (1)
La cererea consumatorului certificatul de garanţie va fi oferit în scris sau pe
orice alt suport durabil, disponibil şi accesibil acestuia.
(2)
În cazul în care certificatul de garanţie nu respectă prevederile alin. (1) şi ale art. 20,
valabilitatea acesteia nu este afectată, consumatorul având dreptul de a solicita vânzătorului
îndeplinirea condiţiilor incluse în declaraţiile referitoare la garanţie.
(3)
Produsele de folosinţă îndelungată trebuie să fie însoţite de certificatul de garanţie
emis pe baza garanţiei comerciale şi, dacă reglementările în vigoare prevăd, de declaraţia
de conformitate, precum şi de cartea tehnică ori de instrucţiunile de folosire, instalare,
exploatare, întreţinere, eliberate de producător.
(4)
În cazul în care nu se oferă garanţie comercială, consumatorului i se vor aduce la
cunoştinţă de către vânzător, printr-un document scris, drepturile conferite de cap. V -
«Termene».
Art. 22.
-
(1)
Clauzele contractuale sau înţelegerile încheiate între vânzător şi consumator
înainte ca lipsa de conformitate să fie cunoscută de consumator şi comunicată vânzătorului,
care limitează sau înlătură, direct ori indirect, drepturile consumatorului prevăzute de
prezenta lege, sunt nule de drept.
(2)
În cazul produselor folosite, consumatorul şi vânzătorul pot conveni reducerea
termenului prevăzut la art. 16, dar nu la mai puţin de un an de la data livrării produsului.
(3)
Timpul de nefuncţionare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului
de garanţie prelungeşte termenul de garanţie legală de conformitate şi cel al garanţiei
comerciale şi curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoştinţa vânzătorului
lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la
vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală şi,
respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a
produsului către consumator.
(4)
Produsele de folosinţă îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul
termenului de garanţie vor beneficia de un nou termen de garanţie care curge de la data
preschimbării produsului.
(5)
Produsele de folosinţă îndelungată defectate în termenul de garanţie legală de
conformitate, atunci când nu pot fi reparate sau când durata cumulată de nefuncţionare din
cauza deficienţelor apărute în termenul de garanţie legală de conformitate depăşeşte 10%
din durata acestui termen, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vânzător sau acesta
va restitui consumatorului contravaloarea produsului respectiv.
(6)
Termenul de garanţie curge de la data intrării bunului respectiv în posesia
consumatorului, inclusiv pentru bunurile noi de folosinţă îndelungată, obţinute prin tragere la
sorţi la tombole, câştigate la concursuri şi similare sau acordate cu reducere de preţ ori
gratuit de către operatorii economici.
CAPITOLUL VII
Sancţiuni
Art. 23.
-
(1)
Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum
urmează:
a)
nerespectarea prevederilor art. 20 şi 21, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei*);
b)
nerespectarea prevederilor art. 9, 11 şi 19, cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei.
(2)
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii
împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
*)
Cuantumul amenzilor este exprimat în monedă nouă potrivit dispoziţiilor Legii nr.
348/2004 privind denominarea monedei naţionale, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 24.
- Contravenţiilor prevăzute la art. 23 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL VIII
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 25.
-
(1)
Drepturile consumatorilor prevăzute de prezenta lege sunt exercitate fără a
aduce atingere altor drepturi pe care consumatorul le poate invoca conform celorlalte
prevederi legale care reglementează răspunderea contractuală sau necontractuală.
(2)
În cazul în care părţile contractante aleg ca lege aplicabilă contractului legea unui stat
care nu face parte din Uniunea Europeană, iar contractul are o strânsă legătură cu teritoriul
României sau cu al altor state membre ale Uniunii Europene şi în cazul în care prezenta
lege are prevederi mai favorabile pentru consumator, se vor aplica acestea din urmă.
Art. 26.
- Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va propune Guvernului
spre aprobare, prin hotărâre, norme metodologice de aplicare a prezentei legi, pe grupe de
produse.
Art. 27.
-
(1)
Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.
(2)
La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:
a)
art. 14 alin. 1 şi art. 20 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia
consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie
1994, cu modificările şi completările ulterioare*);
b)
Hotărârea Guvernului nr. 394/1995 privind obligaţiile ce revin agenţilor economici -
persoane fizice sau juridice - în comercializarea produselor de folosinţă îndelungată
destinate consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 27
ianuarie 1997, cu modificările ulterioare;
c)
Hotărârea Guvernului nr. 665/1995 privind înlocuirea, remedierea sau restituirea
contravalorii produselor care reprezintă deficienţe de calitate, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 206 din 6 septembrie 1995, cu modificările ulterioare.
*)
Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor a mai fost
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007 şi, ulterior,
modificată şi completată prin Legea nr. 363/2007.
Art. 27
1
. -
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor informează Comisia
Europeană cu privire la adoptarea sau menţinerea unor prevederi mai stricte decât
prevederile Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 mai 1999
privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum şi garanţiile conexe, în special cu
privire la art. 16-18 şi art. 22 alin. (1) şi (2) din prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi în
legătură cu orice modificare ulterioară.
Prezenta lege transpune prevederile Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European şi
a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum şi
garanţiile conexe, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 171 din 7
iulie 1999.

Retur

Piesa se poate returna în primele 15 zile de la primirea ei.

Cumpărătorul va suporta costul transportului de retur.

Condiții de retur conform legislației în vigoare:

Potrivit articolului 9 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 34 din 12 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, aveți dreptul de a vă retrage din contractele încheiate la distanță, fără a preciza motivele.
Perioada de retragere expiră după 15 zile de la data la care intrați dumneavoastră sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a produselor / a ultimului produs.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract, utilizând o declarație neechivocă transmisă prin e-mail. În acest scop puteți folosi modelul de retragere de aici; folosirea lui nu este însă obligatorie.

Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

Dacă vă retrageți, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, inclusiv costurile livrării, cu excepția costurilor suplimentare determinate de faptul că ați ales altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 15 zile de la data la care suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Vom efectua această rambursare folosind aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care v-ați exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.

Putem amâna rambursarea până la data la care primim înapoi produsele sau până la momentul la care ne-ați furnizat dovada că ați trimis înapoi produsele, fiind valabilă data cea mai apropiată.

Expediați produsele sau înmânați-le direct nouă, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în decurs de maximum 15 zile de la data la care ne-ați comunicat retragerea. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi înainte de expirarea perioadei de 15 zile.

Va trebui să suportați costul direct al returnării produselor.

Sunteți responsabil doar pentru diminuarea valorii produselor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării produselor.

Pentru returnarea produselor comercializate de SC MIHAIART DESIGN SRL ne puteți contacta telefonic la numărul/numerele 0761014202.

Operatorii noștri vă vor oferi suport în alegerea modalității de returnare și vă vor oferi detaliile necesare cu privire la adresa de expediere a produselor, ambalare sau contactarea firmei de curierat.

Informaţii adiţionale pentru politica de retur:
In termen de 7 zile clientul poate returna piesa , cu plata transportului

Nu ne asumam riscul si nu permitem returnarea piesei daca aceasta a fost montata incorect si a fost deteriorata sau nu a fost montata intr.un service autorizat rar.

Livrare

Livrare din Titu, jud. Dambovita prin:

  • Ridicare de la sediu
  • Curier, cost livrare: 40 de lei

Timp necesar pentru procesarea comenzii: 1 zi.

Metode de plată: Ramburs

Tarife standard pentru expedierea coletelor:
Pentru coletele standard (greutate maxima de 5kg) transportul maxim perceput variaza intre 30-40 de lei.
Pentru coletele ce depasesc greutatea de 5 kg acestea sunt taxate aditional cu 1.5ron/km.

Returul banilor se v.a face standard , taxa pentru transportul acestora fiind inclusa in costul expeditiei care este suportata de catre destinatar!!!

Contact şi hartă

Adresă: Principala, nr. 44, Titu , jud. Dambovita

0761.014.202

  • Ai o întrebare pentru DezmembrariTitu?
  • Întrebări și răspunsuri
Adresează o întrebare parcului de dezmembrări

Nu include informaţii personale precum numărul de telefon, adresa de e-mail, etc.

Bnistore 1 Cumpărător, Breaza, jud. Prahova
Bună ziua, ma interesează ansamblu fata Ford focus 3.
Premium DezAutoArt 52 Vânzător, reprezentant DezmembrariTitu, Titu, jud. Dambovita
Buna seara. Din pacate nu avem focus 3
Cata7june 0 Cumpărător, Bucuresti
Carenaj roti fata peugeot 307 facelift?
Premium DezAutoArt 52 Vânzător, reprezentant DezmembrariTitu, Titu, jud. Dambovita
Din pacate nu mai sunt pe stoc!
Undertakerbro 0 Cumpărător, Pitesti, jud. Arges
Buna ziua, m-ar interesa sa achizitionez un vaporizator/evaporator pe Audi A8 (1994), codul de piesa este 4D0820103. Mentionez ca este compabila piesa de la orice an in care s-a produs acest model (platforma D2). Aveti asaceva pe stoc?
Premium DezAutoArt 52 Vânzător, reprezentant DezmembrariTitu, Titu, jud. Dambovita
Buna seara! Din pacate nu avem la dezmembrat Audi A8
Gold Krissdrobeta2007 17 Cumpărător, reprezentant Kryssauto, Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinti
­­­­Salut... te intereseaza niste motoare...am in jur de 34 buc...motoare bune import UK...Diferite coduri...sunt complete cu cutii pe ele unele...la cantitati mai negociem...stima.... 1. Mercedes C200 W203 1.8 kompresor+cutie auto...450 euro 2. AWX, fara cutie...500 euro 3. AVB, 1.9 TDI + cutie, fara pompa servo...500 euro 4. AWX, 1.9 TDI + cutie...550 euro 5. ASZ, 1.9 TDI+cutie...550 euro 6. AFN, 1.9 TDI +cutie...300 euro 7. BKD 2.0 TDI,admisie plastic, 140 cai+cutie...650 euro 8. BKD 2.0 TDI, 140 cai+cutie...650 euro 9. N16A1, Honda Civic+cutie, model 2016...700 euro 10. AHH, audi A4, B5, de 97, 1.9 TDI + cutie...300 euro 11. K12B, Agila , suzuki swift, model 2013, de 1.2 benzina...400 euro 12. peugeut cod BHZ, an 2013 +cutie...600 euro 13. AWA, audi A4, B6, 2,0 FSI+cutie...450 euro 14. F9Q, Vivaro 1.9 dci+cutie 6 TREPTE, an 2006...600 euro 15. tranzit 2.0 + cutie, tractiune fata...350 euro 16. BKD+cutie...650 euro 17. M104942,mercedes w124, 2,8 + cutie auto, benzina, an 85-95, w124...400 euro 18. HJBB, ford mondeo 2.0 TDCI + CUTIE, 115 Cai, an 2003-2007...350 euro 19. Z19DTH...450E 20. Z18XE...450E 21. Z19DT...450E 22. Z19DTH...cutie F40...450E 23. Z19DTH, saab93/opel...400E 24. Z18XER, model nou,2008,1.8 benzina, astra, vectra, zafira tigra...350 E 25. Z16XE, 1.6 benzina automat, astra g, 2001...250 E 26. Z16XE, 1.6 BENZINA, manual, astra G, 2001...250 E 27. BDV, automat, A4, B6, V6, 2.4 benzina, 170 cai, an 2005...400E 28. fiat scudo sau peugeut expert, de 2.0 HDI, an 2005,...400E 29. peugeut partener, 1.6 HDI, an 2002, injectoare clasice...400 E 30. FXJA, ford, 1.4 benzina, an 2002-2008...300 E 31. SHDA, ford focus, C-MAX, 1.6 benzina, an 2001-2005,...300E 32. HJBB, ford mondeo 115 cai, 2.0 TDCI, an 2003-2007...350 E 33. fiat ducato 2.8, an 2005, nu porneste...450 E 34. BKD, fara cutie, ...550 euro
Premium DezAutoArt 52 Vânzător, reprezentant DezmembrariTitu, Titu, jud. Dambovita
Nu multumesc! Bafta la vanzare
Radivn 3 Cumpărător, Bucuresti
Buna Seara doresc pentru un Fiat Doblo 1,3 Multijet Disel ,Microbuz 7 locuri: Timonerie, Traversa Radiator+ suporti Radiator, Carcasa Filtru Aer , Amortizoare fata + suruburi pindere
Premium DezAutoArt 52 Vânzător, reprezentant DezmembrariTitu, Titu, jud. Dambovita
Din pacate nu avem la dezmembrat Fiat Doblo! O seara buna
Tzicass 0 Cumpărător, Ploiesti, jud. Prahova
Buna ziua . aveti cumva capota pe negru la skoda octavia 2?
Premium DezAutoArt 52 Vânzător, reprezentant DezmembrariTitu, Titu, jud. Dambovita
Buna seara!! Din pacate nu
Dhany07 0 Cumpărător, Bragadiru, jud. Ilfov
Buna seara, Caut si eu o cutie de viteze ptr un VW Jetta 2010, 1,6 benzina, cutie manuala in 5 trepte, cod cutie LVN. Multumesc
Premium DezAutoArt 52 Vânzător, reprezentant DezmembrariTitu, Titu, jud. Dambovita
Nu avem din pacate
Addrush89 0 Cumpărător, Colacu, jud. Dambovita
Motor corsa c z10xe ?
Premium DezAutoArt 52 Vânzător, reprezentant DezmembrariTitu, Titu, jud. Dambovita
Din pacate nu. Avem doar diesel
Cumpărător,
Mar interesa servo city complet motoras si ecu la un fiat punto 1,2 16v benzina 2001 .cit costa trebuie obligat pe serie multumesc
Premium DezAutoArt 52 Vânzător, reprezentant DezmembrariTitu, Titu, jud. Dambovita
Din pacate nu avem! Cu placere
Balajmihai 0 Cumpărător, Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud
Buna ziua ! Pentru un Ford Focus Hatchback din 2002 ma intereseaza daca aveti pe stoc capace si diuza (stutul din capat) pentru spalatoarele de far.
Premium DezAutoArt 52 Vânzător, reprezentant DezmembrariTitu, Titu, jud. Dambovita
Din pacate nu avem
Johnlic2 0 Cumpărător, Targoviste, jud. Dambovita
Va salut,gasesc la dumnevaostra o clapeta de scceleratire bosh,opel astra g 2001 1,2 benzina,aeroterma ventilator din bord si toba de esapamen????o zi buna
Premium DezAutoArt 52 Vânzător, reprezentant DezmembrariTitu, Titu, jud. Dambovita
Din pacate nu!
Ionutpreda90 0 Cumpărător, Apostolache, jud. Prahova
Buna ziua..găsesc la dumneavoastră un răcitor de gaze pt un golf 5 1.9 BLS??
Premium DezAutoArt 52 Vânzător, reprezentant DezmembrariTitu, Titu, jud. Dambovita
Din pacate nu!
DumitrascuGabriel 0 Cumpărător, Bucuresti
Buna ziua ... Cumva găsesc la Dvs o cutie de viteze 5+1 trepte pentru un Opel Astra J motor 1.3 ??? ... serie cutie A112440245KE394. ...
Premium DezAutoArt 52 Vânzător, reprezentant DezmembrariTitu, Titu, jud. Dambovita
Din păcate nu!
Alacran 0 Cumpărător, Bucuresti
Va rog, caut un motor fara anexe pt Toyota corolla 1.6 vvti - motor 3ZZ-FE va rog un pret si un numar aproximativ de km. multumesc
Premium DezAutoArt 52 Vânzător, reprezentant DezmembrariTitu, Titu, jud. Dambovita
Din pacate nu avem!
Aurelianbuscu 0 Cumpărător, Bucuresti
Buna ziua,Ma intereseaza o cutie de transfer pt Mitubishi Outlander CU0W/CU221 benzina, 2.0 din 2005 Multumesc.
Premium DezAutoArt 52 Vânzător, reprezentant DezmembrariTitu, Titu, jud. Dambovita
Buna ziua! Din pacate nu dezmembram mitsubishi.
Premium DezAutoArt 52 Vânzător, reprezentant DezmembrariTitu, Titu, jud. Dambovita
Din pacat nu mai este pe stoc!
Adysan10 0 Cumpărător, Bucuresti
Buna ziua! Vreau sa stiu daca aveti cumva supara relanti(motoras pas cu pas) pentru Daewoo Nubira 1 an 1999,motor 1.6 16v.Ma intereseaza piesa originala. Cu stima,
Premium DezAutoArt 52 Vânzător, reprezentant DezmembrariTitu, Titu, jud. Dambovita
Din pacate nu
AdrianR29 1 Cumpărător, Sibiu
Buna ziua, M-ar interesa un capac de spalator far, partea dreapta, pentru Opel Astra H din 2004, culoarea z163. Aveti asa ceva? Multumesc.
Premium DezAutoArt 52 Vânzător, reprezentant DezmembrariTitu, Titu, jud. Dambovita
Din pacate nu avem!
Adytz1979 1 Cumpărător, Darza, jud. Dambovita
Buna ziua, Caut conducta de la servodirectie,cea lunga de la pompa la caseta pentru un polo 1998,motor benzina 1.0.Va rog sa-mi spuneti daca o aveti si sa-mi faceti o oferta.Multumesc.
Premium DezAutoArt 52 Vânzător, reprezentant DezmembrariTitu, Titu, jud. Dambovita
Din pacate nu dezmembram polo!
Cata7june 0 Cumpărător, Bucuresti
Ma intereseaza far stanga,suporti bara (stanga+dreapta),si trager peugeot 307 facelift.Cu tragerul e mai complicat ca trebuie sa fie de 1,6 HDI,90CP. Daca aveti va rog pret si poze pe adresa de mail cata7june@yahoo.com. Multumesc.
Premium DezAutoArt 52 Vânzător, reprezentant DezmembrariTitu, Titu, jud. Dambovita
Avem far stanga la 100 de lei si intaritura de bara fata tot la 100 de lei!
Cata7june 0 Cumpărător, Bucuresti
Imi puteti trimite poze cu ele va rog pe cata7june@yahoo.com?Multumesc.
Premium DezAutoArt 52 Vânzător, reprezentant DezmembrariTitu, Titu, jud. Dambovita
Desigur. Ve.ti primi poze in cel mai scurt timp!
Pagina 1 din 2